§1 Informacje

  1. VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w związku z obowiązkami wynikającymi z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), dane osobowe podane przez Użytkownika w powyższym formularzu, będą przetwarzane przez VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000243252 (dalej „Spółka”), która stanie się Administratorem tych danych.
  2. Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w formie elektronicznej: e-mail iod@votum-sa.pl lub pisemnej: Inspektor Ochrony Danych, ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław.

III. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach oraz na podstawie następujących przesłanek:

1) Potwierdzenie rejestracji udziału w wydarzeniu,

2) Przekazywanie informacji o organizowanym wydarzeniu,

3)  Marketing usług własnych, wykorzystywane do tego celu będą środki komunikacji w tym telefon oraz email, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

4)  Zapewnienie prawidłowości podatkowych po wystawieniu faktury, podstawą prawna jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO uszczegółowienie w art. 70 §1 Ordynacji Podatkowej

  1. Dane osobowe udostępnione będą w razie takiej potrzeby – organom państwowym.
  2. W zależności od celu przetwarzania dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres czasu:

1) W związku z możliwością pojawienia się nowych ofert, przez okres do 10 lat od momentu zakończenia umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu na marketing usług VOTUM S.A.

2)  W związku z wymogami ustawy, przez okres 5 lat + bieżący rok podatkowy od momenty wystawienia faktury

3)  W związku z możliwością pojawienia się nowych ofert, przez okres do 10 lat od momentu zakończenia umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu na marketing wskazanego podmiotu.

  1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym na marketing usług własnych VOTUM S.A. oraz do przenoszenia danych. Użytkownik jest uprawniony do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, a także do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII.  Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne dla celów wykonania umowy.
W przypadku braku podania danych lub niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie, realizacja umowy może stać się niemożliwa.

VIII.  Dane osobowe wskazane w formularzu, będą podlegały profilowaniu, które ma na celu dopasowanie i zaproponowanie Użytkownikowi nowych usług. Każdorazowo przed podjęciem decyzji w tym przedmiocie dane osobowe będą weryfikowane przez pracownika VOTUM S.A.

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz art. 81 ust.1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz. U. 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie mojego wizerunku, w formie fotografii analogowej i cyfrowej oraz wykorzystanie przez VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, KRS: 0000243252 mojego wizerunku, w formie fotografii analogowej i cyfrowej oraz obrazu wideo, poprzez jego utrwalanie i rozpowszechnianie (publikację) na stronie internetowej prowadzonej przez w/w Spółkę dla celów informacji o eventach oraz budowania pozytywnego wizerunku Spółki w przestrzeni publicznej i mediach społecznościowych.